कारखाना भ्रमण

CAD

काट्दै

समाप्त उत्पादन गोदाम

निरीक्षण

हार्डवेयर प्रशोधन कार्यशाला

प्याकिङ

पार्ट्स गोदाम

सिलाई

ढुवानी

.