कारखाना भ्रमण

CAD

काट्दै

सम्पन्न उत्पादन गोदाम

निरीक्षण

हार्डवेयर प्रक्रिया कार्यशाला

प्याकिंग

भाग गोदाम

सिलाई

ढुवानी

.